Masz już konto?

Regulamin serwisu WirtualnySprzedawca.pl

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG WIRTUALNYSPRZEDAWCA.PL

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin Korzystania z Usług WirtualnySprzedawca.pl stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i określa on podstawy do świadczenia przez EVENT STUDIO Sylwia Zagórska, z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Gwiaździsta 29 lok. 112, 01-651 Warszawa, NIP 5242406352, REGON 142913756  usług w nim określonych (Usługi).


II. DEFINICJE

WirtualnySprzedawca.pl / Usługodawca - Sylwia Zagórska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EVENT STUDIO SYLWIA ZAGÓRSKA z siedzibą w Warszawie (01-651), przy ul. Gwiaździstej 29 lok. 112, na podstawie wpisu do CEIDG, NIP 524-24-06-352, REGON, dane kontaktowe: biuro@wirtualnysprzedawca.pl, +48 504-895-887.

Użytkownik / Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z WirtualnySprzedawca.pl umowę o świadczenie Usług określonych w niniejszym Regulaminie.

Umowa - umowa o świadczenie Usług określonych w niniejszym Regulaminie.

Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem http://www.wirtualnysprzedawca.pl za pomocą, której Użytkownik może zalogować się do Konta.

Konto, Konto Użytkownika - konto określone unikalnym identyfikatorem (loginem) i hasłem służące do zarządzania Usługami.

Oprogramowanie – system informatyczny oferowany na stronie  http://www.wirtualnysprzedawca.pl, którego właścicielem jest WirtualnySprzedawca.pl.

Usługi - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący usługę:

1. SaaS (Software-as-a-Service) przez WirtualnySprzedawca.pl w tym:

a) e-SEO tj. system do wspomagania pozycjonowania stron www,

b) e-SCREEN tj. system dostarczający dane  do analiz biznesowych,

c) e-TEST tj. system do testowania odmian witryn i mierzenia współczynnika konwersji.

2. Udzielnie niewyłącznej licencji na Oprogramowanie,
3. Zapewnienia dostępu do kont i paneli administracyjnych Użytkowników. 

Tabela Opłat - dokument stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu określający w sposób szczegółowy wysokość opłat za świadczenie Usług określonych w niniejszym Regulaminie, opublikowany na stronie http://wirtualnysprzedawca.pl/cennik

Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Regulamin - niniejszy Regulamin Korzystania z Usług WirtualnySprzedawca.pl


III.
REJESTRACJA

 1.  Osoba dokonująca rejestracji wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że jej dane teleadresowe zawarte w formularzu będą przetwarzane do celów świadczenia wybranej Usługi w serwisie WirtualnySprzedawca.pl.
 2. Osoba dokonująca rejestracji może wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez WirtualnySprzedawca.pl swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 
IV.
ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług określonych w niniejszym Regulaminie  następuje:
  a)  poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.wirtualnysprzedawca.pl oraz faktyczne zlecenie realizacji Usługi polegające na przesłaniu wypełnionego formularza i jego akceptację przez Usługodawcę.
  b)  poprzez zawarcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności Umowy o świadczenie usług, pomiędzy Usługobiorcą a WirtualnySprzedawca.pl.

 2. Zawarcie Umowy na świadczenie Usług opisanych w Regulaminie, w sposób opisany w ust. 1 powyżej następuje pod warunkiem zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami, które stanowią jego integralną część.
 3. Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Z chwilą zawarcia Umowy WirtualnySprzedawca.pl zakłada użytkownikowi Konto służące do zarządzania Usługą.
 5. O ile Strony nie postanowią inaczej, zawarcie Umowy następuje na czas nieokreślony.

 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Usługobiorcy  przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Skorzystanie przez Usługobiorcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej wymaga złożenia stosownego oświadczenia na piśmie. Dla zachowania dziesięciodniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 

 VI. WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie, z zachowaniem  siedmiodniowego terminu  wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
 2. Wypowiedzenie Umowy dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, iż termin wypowiedzenia może biec od chwili dostarczenia WirtualnySprzedawca.pl  skanu wypowiedzenia podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Użytkownika, o ile tożsamość osoby wysyłającej nie budzi wątpliwości. W innym przypadku WirtualnySprzedawca.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości, zaś termin wypowiedzenia biegnie od dnia dostarczenia wypowiedzenia w formie pisemnej Usługodawcy.
 3. WirtualnySprzedawca.pl zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  a)    Użytkownik dopuści się działań stanowiących rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu,
  b)    Użytkownik wykorzystuje Usługę w sposób sprzeczny z Regulaminem,
  c)    Użytkownik podejmie próbę wykorzystywania Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.

 4. Rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika nie powoduje zwrotu wniesionych przez Użytkownika opłat należnych z tytułu świadczenia Usług przez WirtualnySprzedawca.pl do chwili wypowiedzenia Umowy.

 

VII. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. WirtualnySprzedawca.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który w sposób  rażący lub uporczywy:
  a)    dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu,
  b)    narusza prawnie chronione interesy osób trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,
  c)    działa na szkodę WirtualnySprzedawca.pl.
 2. WirtualnySprzedawca.pl oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania w szczególności mające na celu:
  a)    odczytanie haseł innych Użytkowników,
  b)    przenoszenie na osoby trzecie prawa do korzystania z Usług,
  c)    uporczywe destabilizowanie działania Serwisu
  d)    będą uznawane za rażące naruszenie Umowy uprawniające do jej wypowiedzenia w trybie przewidzianym w pkt V ust. 3 Regulaminu.
 3. WirtualnySprzedawca.pl oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń  rażącego naruszania Umowy przez Użytkownika, w wyniku otrzymania wiarygodnej informacji, WirtualnySprzedawca.pl może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu weryfikację informacji wskazujących na rażące naruszenie Umowy.

 

VIII.  OKREŚLENIE WYMAGAŃ TECHNICZNYCH NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG 

Parametry, rodzaj, charakterystyka oraz wymogi techniczne niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie internetowej http://wirtualnysprzedawca.pl/dokumentacja-techniczna

 IX. PŁATNOŚCI

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, Usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu są usługami odpłatnymi.
 2. WirtualnySprzedawca.pl zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo do nieodpłatnego przetestowania Usług w terminie 14 dni lub innym określonym zasadami promocji, od dnia zawarcia Umowy.
 3. Warunkiem kontynuowania Usługi po okresie próbnym jest potwierdzenie dokonania wpłaty za usługę na konto WirtualnySprzedawca.pl w ramach systemu płatności WirtualnySprzedawca.pl, opłacenie faktury VAT wystawionej przez WirtualnySprzedawca.pl lub dokonanie opłaty gotówką u przedstawiciela WirtualnySprzedawca.pl na podstawie wystawionej faktury gotówkowej.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do uregulowania opłaty abonamentowej za zamówioną Usługę, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 5. 14 dniowy okres liczony od pierwszego dnia świadczenia Usługi jest okresem próbnym, za który WirtualnySprzedawca.pl nie pobiera wynagrodzenia, okres ten nie jest wliczany również do okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 6. Jeżeli przez okres próbny 14 dni WirtualnySprzedawca.pl nie uzyska potwierdzenia wpłaty zawarta Umowa na świadczenie usług ulega rozwiązaniu po upływie okresu próbnego 14 dni. Ponowna rejestracja przez Użytkownika, który nie uiścił opłaty za korzystanie z Usług w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody WirtualnySprzedawca.pl wyrażonej za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość (e-mail, telefon). Ponowna rejestracja przez Użytkownika, który nie uiścił opłaty za korzystanie z Usług bez zgody WirtualnySprzedawca.pl stanowi rażące naruszenie Regulaminu i stanowi podstawę do zablokowania konta Użytkownika.
 7. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego WirtualnySprzedawca.pl pełną kwotą wynagrodzenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe i pocztowe, obciążają Użytkownika.
 8. Zapłata za usługę może nastąpić za pośrednictwem jednej ze wskazanych niżej form:
  a)    na rachunek WirtualnySprzedawca.pl  za pomocą:
  - systemu płatności PayU,
  - przelewu bankowego,
  - przekazu pocztowego,
  b)    gotówką u przedstawiciela WirtualnySprzedawca.pl na podstawie wystawionej faktury gotówkowej.
 9. Po stwierdzeniu dokonania wpłaty za Usługę, okres jej świadczenia przez WirtualnySprzedawca.pl jest zależny od wysokości wniesionej przez Użytkownika opłaty abonamentowej.
 10. WirtualnySprzedawca.pl zobowiązuje się do wystawienia i wysłania faktury proforma pocztą elektroniczną za zamówione Usługi, lub na żądanie  Usługobiorcy faktury VAT w ciągu 7 dni licząc od daty wpływu środków na rachunek WirtualnySprzedawca.pl w oparciu o dane określone podczas rejestracji.
 11. Na 30 dni oraz 7 dni przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament, Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną informację o nadchodzącym terminie wygaśnięcia ważności Usługi. Jeżeli do ostatniego dnia okresu, na który został wykupiony abonament wpływ pełnej kwoty nie zostanie zarejestrowany na rachunku WirtualnySprzedawca.pl, Umowa na świadczenie Usług przez WirtualnySprzedawca.pl ulega rozwiązaniu.
 12. WirtualnySprzedawca.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, operatorów domen, itp.

X. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WIRTUALNYSPRZEDAWCA.PL

 1. WirtualnySprzedawca.pl dołoży wszelkich starań, w celu zapewnienia prawidłowego działania wszystkich Usług.
 2. WirtualnySprzedawca.pl zastrzega sobie prawo do:

a)  okresowego zaprzestania świadczenia usługi związanego z rozbudową systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronach serwisu WirtualnySprzedawca.pl,

b)  wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika informacji o bieżących ofertach WirtualnySprzedawca.pl.

 

XI.       OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
 2. W przypadku utraty hasła oraz innych okoliczności powodujących niemożność korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązuje się zastosować do procedur weryfikacyjnych mających na celu potwierdzenie tożsamości Użytkownika.

 

XII.      POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana WirtualnySprzedawca.pl w formie pisemnej na adres:
  WirtualnySprzedawca.pl
  ul. Gwiaździsta 29 lok. 112
  01-651 Warszawa
 2. Reklamacja powinna określać:
  a)    dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim wraz z podaniem loginu,
  b)    rodzaj usługi, której dotyczy reklamacja,
  c)    zarzuty Użytkownika,
  d)    okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-5 poniżej, WirtualnySprzedawca.pl obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz WirtualnySprzedawca.pl przez podmioty, za które WirtualnySprzedawca.pl ponosi odpowiedzialność lub w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 3, WirtualnySprzedawca.pl przesyła w terminie 21 dni informację do Użytkownika o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 5. W przypadkach określonych w ust. 4 powyżej, termin do rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu o 21 dni.
 6. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi z przyczyn, za które WirtualnySprzedawca.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z powodów  związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem oprogramowania Usługobiorcy lub łącz telekomunikacyjnych po stronie Usługobiorcy, WirtualnySprzedawca.pl poinformuje Usługobiorcę o zaistniałej przyczynie wskazując jednocześnie na brak podstaw do uznania reklamacji.
 7. Użytkownik, który nie akceptuje stanowiska WirtualnySprzedawca.pl wyrażonego w odpowiedzi na reklamację może wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Postanowienia ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.
 8. Stanowisko WirtualnySprzedawca.pl zawarte w odpowiedzi na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ma charakter ostateczny, jednakże nie zamyka ono drogi do wszczęcia postępowania  zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 XIII. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonaniem Umowy jest Usługodawca.
 2. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą oraz prawo do ich poprawiania.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług.

 

XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. WirtualnySprzedawca.pl oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkód wyrządzonych drugiej stronie w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które WirtualnySprzedawca.pl lub Użytkownik nie ponoszą odpowiedzialności.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez działania niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. WirtualnySprzedawca.pl nie ponosi odpowiedzialności:

a)     za korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

b)    za szkody powstałe w wyniku zaprzestania świadczenia Usług z powodu rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Użytkownika.

c)    za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

d)    za treści udostępniane przez Użytkownika, naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub chronione prawem dobra osób trzecich,

e)    za utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych po stronie Użytkownika (w szczególności awarii sprzętu),

f)     za szkody wynikłe w skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

g)    za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji

h)    za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych.

g)    za przerwy w funkcjonowaniu kont, zaistniałe z przyczyn niezależnych od WirtualnySprzedawca.pl.

h)    za szkody powstałe w wyniku udostępnienia lub utraty przez Użytkownika hasła.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. WirtualnySprzedawca.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 2. O zmianie treści Regulaminu WirtualnySprzedawca.pl poinformuje Użytkowników wysyłając  treść Regulaminu w nowym brzmieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w trakcie rejestracji w Serwisach WirtualnySprzedawca.pl oraz publikując informacje o zmianach na stronie internetowej WirtualnySprzedawca.pl.
 3. Załączniki wymienione w treści Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Użytkownikowi, który nie akceptuje postanowień zmienionego Regulaminu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Regulaminu w nowym brzmieniu. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 roku.

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.